Bpp-left Balochistan People's Party Bpp-right
Home Links Contact Archive Human Rights
Bpp-logo-smallCnfi-logo-smallUnpo-logo-small

قطع تنها منبع در آمد و امرار معاش مردم محروم نقاط مرزی استان سیستان و بلوچستان

2017,06,11

See also

از طرفی سپاه پاسداران به بعضی از سرداران منطقه گفته اند این نتیجه رأی ندادن به رئیسی است و باید تاوان آن را بدهید.

بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » قطع تنها راه امرار معاش ساکنین نوار مرزی با بستن مرز از اول ماه رمضان نوار مرزی بین تعدادی از مناطق تابع شهرستان سروان با پاکستان بسته شده است .

تنها منبع درآمد و امرام معاش مردم ساکنین مناطق مرزی مانند جالق، کوهک، بم پشت ، سیب،سوران و مهرستان داد و ستد مرزی با پاکستان می باشد و از زمانی که مرز بسته شده است مردم این مناطق از امرار معاش محروم شده اند و هیچ جایگزینی برای آنها وجود ندارد .

مردم این مناطق در اعتراض به بستن مرز مقابل فرمانداری سراوان تجمع نمودند و خواهان پاسخ در این مورد شده اند اما تا به حال هیچ پاسخ مشخصی به مردم داده نشده است.

از طرفی سپاه پاسداران به بعضی از سرداران منطقه گفته اند این نتیجه رأی ندادن به رئیسی است و باید تاوان آن را بدهید.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، بستن مرز که منجر به قطع درآمد ناچیز مردم محروم مناطق مرزی شده و آنها را از امرار معاش محروم و در شرایط حاد معیشتی قرارداده است را محکوم می کند .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲۰ خرداد ۱۳۹۵ برابر با ۱۰ ژوئن ۲۰۱۷

Publisher: hd

Source: http://hrdai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2274:1396-03-19-23-33-41&catid=5:2010-07-21-10-19-53

Find more articles in the Archive