Bpp-left Balochistan People's Party Bpp-right
Home Links Contact Archive Human Rights
Bpp-logo-smallCnfi-logo-smallUnpo-logo-small

انتخاب مجدد ناصر بلیده ای سخنگوی حزب مردم بلوچستان با اکثریت مطلق آراء به ریاست "سازمان ملّتها و مردم بدون نماینده"

2017,07,03

See also

"سازمان ملّتها و مردم بدون نماینده" (UNPO) سازمانی جهانی است، که به موازات سازمان ملل جهت احقاق حقوق ملّتهای عضو کار می کند و بیش از ۴۰ ملت تحت ستم که در سازمان ملل فاقد نماینده هستند، اما در این سازمان عضو میباشند.

 

انتخاب مجدد ناصر بلیده ای سخنگوی حزب مردم بلوچستان با اکثریت مطلق آراء به ریاست "سازمان ملّتها و مردم بدون نماینده"

ناصر بلیده ای سخنگوی "حزب مردم بلوچستان" برای دومین بار به ریاست "سازمان ملّتها و مردم بدون نماینده (UNPO) " انتخاب شد و برای دو سال دیگر ریاست این سازمان جهانی را به عهده خواهد داشت.

Nakou Ostomaan Ostomaans billede.

مجمع عمومی "سازمان ملّتها و مردم بدون نماینده" (UNPO) طی روزهای ۲۶ تا ۲۸ ژوئن امسال در سرزمين نيمه مستقل اسکاتلند و در مجلس ملّی آن واقع در شهر اِدینبُرگ برگزار شد.

مجلس ملّی اسکاتلند با در اختیار گذاشتن امکانات خود شرایط بسيار مناسبی را جهت برگزاری هر چه بهتر مجمع عمومی "یو إن پی أو" فراهم کرده بود.

"سازمان ملّتها و مردم بدون نماینده" (UNPO) سازمانی جهانی است که به موازات سازمان ملل جهت احقاق حقوق ملّتهای عضو کار می کند و بیش از ۴۰ ملت تحت ستم که در سازمان ملل فاقد نماینده هستند، در این سازمان عضو میباشند.

از جمله اعضاي سابق این سازمان که استقلال خود را بدست آورده اند کشورهای تايوان و تیمور شرقی هستند.

Nakou Ostomaan Ostomaans billede.

ملّتهای عضو دیگری از "یو إن پی أو" توانسته اند به برقراری سیستم فدرال در سرزمینهای خود نیز نایل شوند که به عنوان نمونه میتوان از کردستان عراق و جزیره ی زنگبار از تانزانیا نام برد، بلوچهایی از زنگبار نیز از فعالين "یو ان پی او" بوده اند.

دوازده سال قبل پرچم بلوچستان غربی توسط "حزب مردم بلوچستان" در این سازمان به اهتزاز در آمد و به مردم جهان معرفی گرديد.

بعدها نیز بلوچستان شرقی با یاری و همکاری "حزب مردم بلوچستان" به عضویت این سازمان درآمد که "حزب ملّی بلوچستان" (BNP) آنرا نمایندگی میکند.

جمعيت ملل عضو این مجمع جهانی بالغ بر۴۰۰ میلیون نفر تخمین زده میشود که نماینده ای در سازمان ملل ندارند. نمایندگان بلوچستان غربی در"یو إن پی أو" با فعالیتهای پایه ای و مستمر خویش توانستند پس از مدت کوتاهی تا سطح رهبری این سازمان بين المللی ارتقاء يابند که آقای ناصربلیده ای از "بلوچستان غربی" و سخنگوی "حزب مردم بلوچستان" برای دومین بار به ریاست آن انتخاب و برگزیده شدند.

تاکنون از طریق "یو إن پی أو" نشستهای زیادی در پارلمان های کشورهای مختلف اروپايی از جمله پارلمان اتحادیه اروپا، پارلمان و سنای ایتالیا ...و همچنین کنگره و سنای ایالات متحده آمریکا، تایوان و اوکراین پيرامون حقوق ملی ملّت بلوچ و ساير ملل تحت ستم ساکن ايران برگزار گرديده است.

فعالين "حزب مردم بلوچستان" ضمن عرض تبریک به آقای ناصربلیده ای به خاطر دستیابی به این موفقیت بزرگ، معتقد و بر اين باورند که از این طریق نيز مبارزات مردم بلوچ جهت دستیابی به حقوق ملی و دموکراتيک خود، گامی به اهداف خودش نزديکتر شده و دارد پیوند جهانی اين مبارزات، گسترده تر و مستحکم تر میگردد.

حزب مردم بلوچستان

ژوئن ۲۰۱۷

 

Publisher: hd

Source: حزب مردم بلوچستان

Find more articles in the Archive