Bpp-left Balochistan People's Party Bpp-right
Home Links Contact Archive Human Rights
Bpp-logo-smallCnfi-logo-smallUnpo-logo-small

پیام همدردی حزب مردم بلوچستان به حزب کومله کردستان ایران

2017,07,08

See also

حزب مردم بلوچستان با نثار درود بر پیشمرگان جانباخته و خانواده های آنان و به حزب کومله کردستان و همچنین همرزمان و دوستان این شهیدان تسلیت میگوید و با آنان ابراز همدردی می‌کند و خود را در غم آنها شریک میداند.

در این روزهایی که اعضاء، هواداران و دوستداران حزب کومله کردستان در ماتم از دست دادن صباح حسین‌پناهی، حامد سیف‌پناهی و بهزاد نوری بسر میبرند، اعضاء و هواداران حزب مردم و مردم بلوچستان نیز در این مقطع جان گداز با دوستان کومله، همدرد هستند.

ملت کرد و بلوچ در شرایط مشابهی قراردارند و هر دو برای دستیابی به حقوق ملی و حاکمیت مردم خویش مبارزه میکنند. حکومت ایران در طی تاریخ خود با پیشبرد سیاستهای استبدادی و فاشیستی با این درک و زعم، که با سرکوب میتواند مردم را به سکوت وادار نماید، همیشه مطالبات مردم را با بکارگیری ابزار سرکوب، خفقان و کشتار جواب داده است.

مردم کرد طی دوران نشان داده اند که تا رسیدن به حقوق خویش به مبارزات رهایبخش خود به شکل مسالمت آمیز ادامه میدهند. کرد ملیتی است صلح جو و تاریخ گواه است که او توانایی دفاع از خود، در مقابله با ستمگران را نیز دارد.

صباح حسین‌ پناهی، حامد سیف‌ پناهی و بهزاد نوری نشان دادند که آنها برای دستیابی به حقوق ملت کرد، حاضر هستند جان خود را فدا کنند و بدین ترتیب درخت تنومند ملت مبارز کرد و حزب کومله را با خون خودشان آبیاری کردند.

حزب مردم بلوچستان با نثار درود بر پیشمرگان جانباخته و خانواده های آنان و به حزب کومله کردستان و همچنین همرزمان و دوستان این شهیدان تسلیت میگوید و با آنان ابراز همدردی می‌کند و خود را در غم آنها شریک میداند.

حزب مردم بلوچستان 

07.07.2017

Publisher: hd

Source: حزب مردم بلوچستان

Find more articles in the Archive