Bpp-left Balochistan People's Party Bpp-right
Home Links Contact Archive Human Rights
Bpp-logo-smallCnfi-logo-smallUnpo-logo-small

گوشمالی یک شکنجه گر بد نام در زندان مرکزی زاهدان توسط زندانیان

2017,07,30

See also

روز یکشنبه اول مرداد ماه افسر نگهبان پاسدار به نام کوچکی تحت عنوان بازرسی وارد بند ۷ زندان مرکزی زاهدان شد و اقدام به ضرب و شتم ، فحاشی و اذیت و آزار زندانیان نمود که تعدادی از زندانیان نسبت به رفتارهای این فرد اعتراض نمودند که با برخوردهای وحشیانه این پاسدار مواجه شدند و در نتیجه تبدیل به یک درگیری بین زندانیان و پاسدار کوچکی گردید. زندانیان از رفتارهای این پاسدار جان به لب شده بودند او را برای مدتی مورد گوشمالی قرار دادند که مجبور به فرار از این بند شد.

بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » زندانیان بند ۷ زندان مرکزی زاهدان که توسط یک شکنجه گر خشن وقصی القلب مورد ضرب و شتم ، فحاشی و اذیت و آزار قرار گرفته بودند به دفاع از خویش برخواستند و این افسر نگهبان پاسدار را مورد گوشمالی قرار دادند.

روز یکشنبه اول مرداد ماه افسر نگهبان پاسدار به نام کوچکی تحت عنوان بازرسی وارد بند ۷ زندان مرکزی زاهدان شد و اقدام به ضرب و شتم ، فحاشی و اذیت و آزار زندانیان نمود که تعدادی از زندانیان نسبت به رفتارهای این فرد اعتراض نمودند که با برخوردهای وحشیانه این پاسدار مواجه شدند و در نتیجه تبدیل به یک درگیری بین زندانیان و پاسدار کوچکی گردید.

زندانیان از رفتارهای این پاسدار جان به لب شده بودند او را برای مدتی مورد گوشمالی قرار دادند که مجبور به فرار از این بند شد. سپس بعد از مدتی همراه با تعدادی از پاسداران وارد بند ۷ شد و خواهان مصالحه با زندانیان شد به شرط اینکه ۳ زندانی به نام های نعمت الله یادگاری ، مهدی و شهرکی به سلول انفرادی بند قرنطینه منقل شدند .

این ۳ زندانی با این تصمیم موافقت نمودند و از بند ۷ به منظور انتقال به سلول انفرادی بند قرنطینه همراه با پاسداربندها شدند. ۲ زندانی به نام های مهدی و شهرکی به سلول انفرادی بند قرنطینه منتقل شدند.

اما زندانی نعمت الله یادگاری به افسر نگهبانی زندان برده شد و در آنجا ابتدا وی را عریان نمودند و پس از بستن دستها و پاهای وی، با کابل و باطوم توسط پاسدار کوچکی برای مدتی طولانی وی را مورد شکنجه های وحشیانه و غیر انسانی قرار دادند.

این شکنجه ها آنقدر ادامه یافت تا این زندانی بیهوش گردید و با تنی خونی و کبود به سلول انفرادی بند قرنطینه منتقل گردید.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،ضرب و شتم ، فحاشی و اذیت و آزار زندانیان بی دفاع توسط افسر نگهبان پاسدار کوچکی را محکوم می کند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۶ مرداد۱۳۹۶ برابر با ۲۸ ژولای ۲۰۱۷

telegram me/hrdai

www.hrdai.net

http://hrdai.blogspot.com

Publisher: hd

Source: http://hrdai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2293:1396-05-05-22-34-00&catid=5:2010-07-21-10-19-53

Find more articles in the Archive