Bpp-left Balochistan People's Party Bpp-right
Home Links Contact Archive Human Rights
Bpp-logo-smallCnfi-logo-smallUnpo-logo-small

اعدام یکی از پیروان آزادیخواه یارسان در ارومیه‌

2009,03,01

صبح روز شنبه‌28 فوریه‌ 2009 ،مهدی قاسم زاده، 27 ساله اهل روستای ،اوچ تپه، در شهرمیاندواب که‌ از مهر ماه سال 1383 در زندان ارومیه به سر می برد بدار اویخته‌ شد.

مهدی قاسم زاده در هنگام دستگیری به ضرب گلوله ای از ناحیه‌ پا زخمی شده بود،و در دوران زندان شکنجه‌های طاقت فرسای را متحمل شده ‌بود.
مهدی قاسم زاده چند سال پیش از این، به همراه چهار تن دیگر از پیروان آیین یارسان به نام های ...
1_سهندعلی محمدی فرزند محمد
2_بخشعلی محمدی فرزند محمد
3_عبادالله قاسم زاده فرزند قباد
4_ یونس آقایان فرزند ایوب
به اتهام داشتن مذهب و عقیده ی یارسان، از سوی نیروهای اطلاعات شهر میاندواو بازداشت شدند. این پنج تن سپس به سلول های انفرادی اطلاعات شهر ارومیه منتقل شدند و ده‌ها بار تحت شکنجه قرار گرفته بودند.
مهدی قاسم زاده و همراهانش که به اعدام، تبعید، زندان ابد و یا حبس های بلند مدت محکوم شده اند، به نشانه ی اعتراض به احکام صادر شده و فشارهای رژیم علیه زندانیان سیاسی کرد و اهل حق، چندین بار به اعتصاب غذا دست زده بودند، یکی از این موارد شرکت در اعتصاب غذای 47 روزه ی زندانیان سیاسی و مدنی کرد در زندان های ایران و کردستان بود.
در اعتراض به‌ اعدام ،مهدی قاسم زاده‌، شماری از زندانیان سیاسی و مدنی کرد، اعتراض خود را به اعدام مهدی قاسم زاده، اعلام کردند، زندانیان سیاسی و مدنی کرد در زندان ارومیه اعلام می دارند.. مهدی، شهید راه عقاید و باورهای خود شده است و به جز دفاع از آیین یارسان، هیچ اتهام دیگری نداشت
لازم به‌ ذکر است که‌ زندانیان سیاسی کرد به‌ ویژه‌ زندانیان پ ک ک و پژاک در زندان ارومیه‌، با شهید قلمداد کردن وی، یارسانیان را بهترین یاران راه آزادی خود در زندان نامیدند و رژیم ایران را به‌ خاطر این رفتار محکوم کردند.
زندانیان پژاک و پ ک ک همچنین خواهان اعتراض خلق کرد، خلقهای ایران و مجامع بین المللی نسبت به‌ این احکام گردیدند

Source: http://www.rojhelat.nu

Find more articles in the Archive